Frivillighedspolitik for Haderslev Kommune  


Frivillighedspolitik for Haderslev Kommune

Lovgrundlag

Frivillighedspolitikken bygger på lov nr. 581 af 6. august 1998, Lov om Social Service § 118.

Formål

Det er Haderslev Kommunes formål at styrke og udvikle det frivillige sociale arbejde ved at opbygge et tæt samarbejde mellem de frivillige sociale foreninger/organisationer og Kommunen.

Aktiviteter, som kan støttes, skal være aktiviteter, som er et supplement til de sociale foranstaltninger og tilbud, som Kommunene giver og kan ikke erstatte den kommunale indsats.

Politikken skal skabe rammerne for hvorledes denne vision skal udføres.


Definition på frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde
Arbejder udføres uden økonomisk eller retlig tvang, er ulønnet og udføres for andre end familien. Frivilligt socialt arbejde er til gavn for andre.

Frivillige sociale foreninger
En frivillig social forening/gruppe er kendetegnet ved at være non profit, at have egen økonomi (stor eller lille), kan nedlægge sig selv og må ikke være lovbestemt.


Metoder for støtte af frivilligt socialt arbejde

Støtten udmøntes i samarbejde med FrivilligCenter Haderslev, som er et selvstændigt center, nedsat som bindeled mellem de frivillige sociale foreninger indbyrdes og mellem de frivillige sociale foreninger og Haderslev Kommune.

§ 18-midlerne uddeles for Haderslev Kommunes Voksenudvalg af bevillingsudvalget, som består af 5 bestyrelsesmedlemmer fra FrivilligCenter Haderslev, samt 2 politikere udpeget af Voksenudvalget.
Haderslev Kommune medvirker ved at
 • Afsætte en pulje - hvert år - til frivillige og temarelaterede initiativer
 • Skabe rammer så fortrinsvis lokale frivillige foreninger kan mødes og samordne deres indsats
 • Sikre dialogen mellem det frivillige og offentlig sociale arbejde f.eks. ved at afholde en årlig frivillighedskonference
 • Sikre en fortsættelse af de lokale foreninger, hvis eksistens er afhængig af tilskud
 • Tilbyde vejledning og støtte til eksisterende sociale foreninger samt i forbindelse med opstart af projekter eller nye foreninger

Tildeling af tilskud

Haderslev Kommunes Voksenudvalg beslutter hvert år i dialogmødet med bestyrelsen for FrivilligCentret:
 • Valg af årets tema
 • Den procentvise fordeling af rammen over året
 • Indgåelse af faste aftaler
Uforbrugte midler overføres automatisk fra det ene år til det andet.


Kriterier for tildeling af § 18-midler

De enkelte foreningers initiativer er som hovedregel ikke lønnet. Initiativet skal være af formel karakter og foregå inden for rammerne af en organisation, forening, gruppe eller projekt.

Foreningerne behøves ikke at være formaliseret med bestyrelse m.m., men der skal, som minimum være en ansvarlig kontaktperson for gruppen, ligesom gruppen skal formulere "et formål med arbejder" samt beskrive, hvor en evt. pengebeholdning skal anbringes i tilfælde af ophør. Der må gerne være lønnet arbejde i tilknytning til aktiviteten, f.eks. administration, projektledelse, men det skal i så fald fremgå af ansøgningen, hvorledes de ansøgte midler vil komme det lokale frivillige arbejde til gode.

Paraplyorganisationer kan modtage tilskud, hvis disse kanaliseres videre til medlemsorganisationer eller borgere fra Haderslev Kommune, der deltager i den konkrete aktivitet.

Tværkommunale sociale foreninger kan ansøge om midler, såfremt midlerne anvendes til aktiviteter eller for borgere i Haderslev kommune.

Hvis der opnås støtte, vil man samtidig modtage instruks om årsberetning og regnskab.

Offentlige institutioner og bestyrelser for disse kan ikke søge, men kan lægge lokaler til aktiviteter, der udføres af frivilligt organiserede.
Der ydes ikke tilskud til landsindsamlinger.


Hvad kan der gives støtte til

Der kan bl.a. søges om midler til:
 • Rådgivning inkl. telefonrådgivning
 • Besøgsvennetjenester
 • Støtte- og kontaktpersoner på frivillig basis
 • Ledsageordning på frivillig basis
 • Frivillige væresteder og sociale cafeer
 • Forskellige former for aflastningstjenester for pårørende m.m.
 • Visse former for selvhjælpsgrupper og krisecentre
 • Indgåelse af åremålsprojekter, dog max 3 år
 • Patientforeninger, der yder fremme af forebyggelse og sundhed

Vedtagelse

Frivillighedspolitikken er vedtaget af Voksenudvalget på mødet den 2. oktober 2007.