Vedtægt  

Vedtægt for Frivilligcenter og Selvhjælp Haderslev  

§ 1 Navn og hjemsted
Frivilligcenter og Selvhjælp Haderslev
er en forening med hjemsted i Haderslev Kommune.

§ 2 Formål
Frivilligcenteret og Selvhjælp Haderslev
støtter, formidler og synliggør frivilligt socialt arbejde i Haderslev kommune. Centeret bidrager til social forandring og sammenhængskraft ved at samle foreninger, borgere, kommune og virksomheder om aktuelle sociale forandringer. Frivilligcenter og Selvhjælp Haderslev skaber mulighed for, at mennesker deler erfaringer om det, der er svært - gensidigt og på lige fod. Frivilligcenter og Selvhjælp Haderslev spiller en central rolle i det lokale sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejde, dels ved egne initiativer, dels i samarbejde med andre.

Frivilligcenter og Selvhjælp Haderslev ønsker at fremme en social bæredygtig kommune, hvor alle gives mulighed for at udfolde sig. Det giver mening og glæde for den enkelte, at tage et personligt, socialt og medmenneskeligt ansvar.

Foreningens aktiviteter forestås af frivillige og fastansatte medarbejdere. Som frivillig forstås enhver, der ulønnet varetager foreningens interesser.
Foreningen er partipolitisk neutral og uafhængig af religiøse institutioner.

§ 3 Tavshedspligt
Alle i foreningen er underkastet tavshedspligt i forhold, som den enkelte under udførelsen af sit arbejde i foreningen måtte blive bekendt med og som i deres karakter må betragtes som personlige og fortrolige. Tavshedspligten er også gældende ved ophør som medarbejder eller frivillig.

Hos Selvhjælp Haderslev registreres kun oplysninger, der er nødvendige for at bevare en evt. kontakt til en bruger. Registrering sker kun med accept af bruger, og der er ingen indberetninger til offentlige myndigheder.
Koordinator af Selvhjælpen godkender alle frivillige ved Frivilligcenter og Selvhjælp Haderslev.

§ 4 Medlemmer
Alle foreninger og organisationer med et socialt eller sundhedsmæssigt sigte, hvori frivilligt arbejde er en afgørende faktor for foreningens virke - og som har sit virkefelt i Haderslev Kommune, kan optages som medlemmer. I tvivlstilfælde afgør bestyrelsen om en forening kan optages som medlem.

§ 5 Repræsentantskab
Foreningens øverste myndighed er repræsentantskabet, som består af 2 repræsentanter fra hver af de frivillige sociale foreninger, som er medlemmer. Repræsentanterne udpeges af den enkelte forening. For at blive repræsentant skal man have været medlem af pågældende forening i mindst 4 uger.

Der vælges en bestyrelse på 7 medlemmer og 3 suppleanter. De 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter vælges af og blandt repræsentantskabet. 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant udpeges af og blandt Frivilligcenter og Selvhjælp Haderslevs frivillige.

De 5 bestyrelsesmedlemmer, valgt af foreningerne, vælges for 2 år ad gangen og et medlem kan max. genvælges 2 gange, dvs. et bestyrelsesmedlem kan maksimalt sidde sammenhængende 6 år i bestyrelsen. I lige år vælges 2 medlemmer, i ulige år vælges 3. Suppleanterne er på valg hvert år. Første gang vælges 3 medlemmer for en etårig periode og 2 for en toårig.

Frivilligcenter og Selvhjælp Haderslevs frivillige udpeger hvert år 1 bestyrelsesmedlem til en valgperiode på 2 år. Bestyrelsesmedlemmet kan max. udpeges 2 gange. Hvert år udpeges en suppleant for de 2 bestyrelsesmedlemmer. Første gang vælges 1 medlem for en etårig og 1 medlem for en toårig periode.

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes årligt inden udgangen af marts måned. Repræsentantskabet indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved brev eller pr. mail indeholdende dagsorden. Senest 2 uger før mødet skal tilmelding med navn på deltagere finde sted. Bestyrelsen indkalder til og fastsætter dagsorden for repræsentantskabsmødet.

Dagsorden skal mindst indeholde:

1. Valg af dirigent, referent samt 2 stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
4. Budgetfremlæggelse og evt. fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 14 dage før mødet. Indkomne forslag sendes til medlemmer af repræsentantskabet senest en uge før mødet. Ændring af vedtægt kræver 2/3 flertal af de fremmødte.

§ 6 Ekstraordinæt repræsentantskabsmøde
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes når et flertal i bestyrelsen finder det påkrævet, eller når 1/3 af repræsentantskabsmedlemmerne ønsker det og skriftligt stiller krav derom med dagsorden.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes senest 6 uger efter anmodning og varsles som ordinært repræsentantskabsmøde.

§ 7 Bestyrelsen
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens daglige virke. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter repræsentantskabsmødet med formand, næstformand og kasserer. Der afholdes min. 6 bestyrelsesmøder årligt. Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden. Dagsorden til bestyrelsesmøderne udarbejdes i samarbejde med formanden. De daglige ledere har pligt til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
Bestyrelsen er berettiget til at ændre vedtægter efter offentlige myndigheders krav. Ændringerne forelægges næstkommende repræsentantskabsmøde.

§ 8 Ansættelser
Bestyrelsesmedlemmerne udpeget blandt Frivilligcenter og Selvhjælp Haderslevs frivillige udgør sammen med formand og koordinator for Frivilligcentret ansættelsesudvalg for koordinator for Selvhjælp. Bestyrelsesmedlemmerne valgt af foreningerne udgør sammen med formand og koordinator for Selvhjælp ansættelsesudvalg for koordinator for Frivilligcenteret.

§ 9 Samarbejdsaftale
Der udarbejdes en samarbejdsaftale imellem Haderslev Kommune og Frivilligcenter og Selvhjælp Haderslev. Aftalen revideres mindst hvert fjerde år eller når een af parterne ønsker det.

§ 10 Økonomi
Udgifterne til drift af kontoret søges dækket af statslige og kommunale midler. Udover Grundfinansieringen søges løbende midler fra fonde og puljer - såvel private som offentlige. Foreningens ledelse udarbejder hvert år et budget for det kommende regnskabsår til godkendelse i bestyrelsen inden udgangen af november måned.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at de økonomiske midler anvendes i overensstemmelse med gældende regler og vedtægter. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens økonomi.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Regnskabet revideres af statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 11 Opløsning af foreningen
Foreningen kan opløses når 2/3 af de deltagende repræsentanter på 2 på hinanden følgende repræsentantskabsmøder stemmer for.
Foreningens eventuelle overskud skal bruges på almennyttige velgørende formål efter rerpæsentantskabets beslutning.
Overskud af kommunale tilskudsmidler tilbageføres til kommunekassen ved evt. opløsning af foreningen.

Ovenstående vedtægt er fremlagt og godkendt på det stiftende repræsentantskabsmøde i Sognehuset, Storegade 93, 6100 Haderslev, d. 31. maj 2010